logolink vyzva 56Projekt EU peníze školám je součástí programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a přispívá k podpoře několika prioritních témat, z nichž naše škola se zaměřila jen na některá. Na naší škole byl realizován od 1. 9. 2011 do 28. 2. 2014.

Projekt EU peníze školám je součástí programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a přispívá k podpoře několika prioritních témat, z nichž naše škola se zaměřila jen na některá. Na naší škole byl realizován od 1. 9. 2011 do 28. 2. 2014.

Hlavním cílem našeho projektu byl rozvoj čtenářské a informační gramotnosti, inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti finanční gramotnosti, cizích jazyků, zavedení asistenta pedagoga pro podporu začleňování dětí ze soc. různorodého prostředí a zlepšení jejich přípravy na vyučování. 
V průběhu projektu bylo realizováno v oblasti I/2 na podporu čtenářské a informační gramotnosti 36 vzdělávacích materiálů v matematice a 36 vzdělávacích materiálů v českém jazyce, získali jsme 4 osvědčení z dané oblasti. V oblasti vzdělávání učitelů cizích jazyků máme 3 osvědčení. 
Vzniklo také 15x20 ks digitálních učebních seriálů v rámci inovace výuky, učitelé získali 20 osvědčení v rámci podpory vzdělávání pedagogů v oblasti digitálních technologií a 2 osvědčení z oblasti vzdělávání pedagogů v oboru finanční gramotnosti. 
Celých 24 měsíců v rámci projektu byl zapojen rovněž asistent pedagoga do procesu inkluzívního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Největšími pozitivy projektu bylo zavedení digitálních technologií do výuky ve větším rozsahu a také změny ve vzdělávacích strategiích pedagogů – zejména změny vedoucí k zajištění rozvoje klíčových kompetencí žáků se zaměřením na kompetence k učení, k řešení problémů a v neposlední řadě materiální zajištění výuky novými pomůckami a také vyučujících novými notebooky, vizualizérem či digitálním fotoaparátem, digitální kamerou (které jsou převážně využívány při výuce jazyků a přírodních věd). Pro rozvoj čtenářské gramotnosti zase posloužily nové jazykové příručky, ale také slovníky výkladové či překladové. Pro rozvoj finanční gramotnosti byly využívány nové příručky.
Všechny aktivity byly splněny a finanční prostředky byly vyčerpány podle příručky pro příjemce. Projektový záměr i projektové cíle se podařilo splnit beze zbytku.
Závěrečná monitorovací zpráva projektu s názvem Škola pro všechny, reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2613, realizovaného v rámci EU peníze školám OP VK, byla schválena 16. 5. 2014. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace projektu došlo k naplnění všech požadovaných výstupů odpovídajících 100 % poskytnuté částky dotace, jsou výdaje vynaložené na jejich dosažení ve výši 1 043 035,00 Kč považovány za způsobilé.

Mgr. Jana Bradáčová

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, Školní 121, 411 19 Mšené-lázně reditel@zsmsene.cz416 866 128

Tvorba webu www.helpmark.cz

X

Pro učitele Pro rodiče a studenty