Charakteristika mateřské školy a podmínky vzdělávání

Provozní doba mateřské školy je od pondělí do pátku od 6.00 - 16.00 hodin.

Naše mateřská škola je čtyřtřídní s celkovou kapacitou 92 dětí. Navštěvují ji děti zpravidla ve věku od 3 do 7 let.
V hlavní samostatné budově – Školní 411 - jsou tři třídy MŠ.

Pro 20 dětí je zřízeno další odloučené pracoviště - Školní 200.

Ke škole patří prostorná  zahrada k rozmanitým pohybovým aktivitám s tělocvičným nářadím, prolézací stěnou se skluzavkou, žebříkové průlezky a mlhoviště . Součástí zahrady je přístřešek na hračky. Celý areál je oplocen.
V těsné blízkosti mateřské školy stojí základní škola, kde máme možnost využívat hřiště.

Třídy

  • BERUŠKY 
  • SLUNÍČKA
  • KOŤATA

Všechny třídy mají šatnu i sociální zařízení, kabinet pro učitelky a jsou v druhém patře budovy MŠ. Ve stejném patře  se nachází relaxační třída,jídelna a výdejna stravy, kterou dováží kuchařka ze ŠJ.

V prvním patře se nachází sborovna, zázemí pro provozní zamětnance a kabinet psycholožky ZŠ a MŠ Mšené lázně.

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

 

Mateřská škola je součástí základní školy, předškolní vzdělávání zajišťují pedagogičtí pracovníci s odborným vzděláním. Vzdělávání v mateřské škole se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu, který je zpracován podle podmínek školy a v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

 
Ve škole vzděláváme všechny děti ve všech oblastech výchovy: tělesné, pracovní, estetické (hudební, výtvarné), rozumové (poznávací, citové, jazykové, matematické) a mravní, přiměřeně jejich věku, vývoji a schopnostem. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami se vzdělávají na základě poskytování podpůrných opatření.
 
Děti, které od nás odcházejí z důvodu nástupu do povinné školní docházky, jsou na vstup do základní školy po všech stránkách připravené. Zápis k plnění povinné školní docházky pro rok 2018/2019 proběhne podle platné vyhlášky v termínu 1. - 30. dubna 2018. 

Základní škola a Mateřská škola Mšené-lázně, Školní 121, 411 19 Mšené-lázně reditel@zsmsene.cz416 866 128

Tvorba webu www.helpmark.cz

X

Pro učitele Pro rodiče a studenty